8011 1235 3003 6 میکرون تا 30 میکرون نرم نرم بسته بندی فویل آلومینیوم برای داروخانه

Aluminium Sheet Supplier