8011 0 055-0 فویل آلومینیومی برجسته 2 میلی متر روی پوست پرتقال

Aluminium Sheet Supplier