فویل آلومینیومی یک تکه با مهره فوم مهر و موم بطری

Aluminium Sheet Supplier